മുൻ ലക്കങ്ങൾക്ക് മാസം, വർഷം ടൈപ്പു ചെയ്യുക :

യുക്തിരേഖ സെപ്തംബർ 2017

Yukthirekha September 2017 > Click to download the PDF