മുൻ ലക്കങ്ങൾക്ക് മാസം, വർഷം ടൈപ്പു ചെയ്യുക :

യുക്തിരേഖ ജൂൺ 2019

Y ukthirekha Jun 2019 Click here to download  the PDF